Deklaracja dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Złocieńcu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zgm-zlocieniec.com.pl/zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zgm-zlocieniec.com.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 12.09.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.02.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików Word, Excel, PDF nie są w całości dostępne cyfrowo i zostały opublikowane przed dniem 23 września 2019.
 2. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, jeżeli zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 3. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Strony podmiotowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 1. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 2. wersję kontrastową
 3. możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 4. focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Skróty klawiaturowe i ułatwienie dostępności:

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast, współczynnik kontrastu elementów na stronie spełnia wymagania normy AA i jest równy co najmniej 4,5:1,
 2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 3. strona posiada skiplinki do menu i zawartości podstron,
 4. można poruszać się po stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych,
 5. hiperłącza są focusowane,
 6. zachowana jest hierarchia nagłówków.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 08.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marian Kaczmarek, adres poczty elektronicznej  zgm@zgm-zlocieniec.com.pl  dzwoniąc na numer telefonu + 94 36 73 247 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 78-520 Złocieniec ul. Piaskowa 1

Do obiektu prowadzi wejście od strony ul. Piaskowej oraz wejście boczne od strony parkingu wewnętrznego ZGM. Do wejścia prowadzi utwardzony chodnik oraz schody. Przy wejściu bark jest podjazdu dla wózków oraz platformy przyschodowej.

Przed wejściem do budynku oraz w budynku brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma recepcji.

Dla osób na wózkach budynek nie jest dostępny. Dostęp jest utrudniony dla osób poruszających się o kulach oraz przy pomocy chodzików z uwagi na schody prowadzące do obu wejść.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie jest dostępna w ZGM.

Parking znajduje się za budynkiem ZGM. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking od strony ul. Piaskowej w odległości 100m od wejścia  głównego do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ZGM nie ma pętli indukcyjnych ani żadnych innych urządzeń wspomagających.

ZGM zapewnia możliwość komunikacji w innej formie, wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce.

ZGM zapewnia możliwość kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej zamieszkania.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

 


Autor: Marian Kaczmarek 2021-03-08 10:18:15
Publikacja: ZGM 2021-03-08 10:19:57
Modyfikacja: ZGM 2021-03-08 10:19:57
Skip to content