Deratyzacja

ZARZĄDZENIE NR 125/2022
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

z dnia 04 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

 

Na podstawie § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/229/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5624) zarządza się, co następuje:

 

§1. Postanawia się o przeprowadzeniu w okresie od 14 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec, zwanej dalej „deratyzacją”.

§2. Deratyzacji dokonają wszyscy właściciele, zarządcy i najemcy budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Złocieniec.

§3. Deratyzację każdy ze zobowiązanych przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt.

§4. Na terenie nieruchomości objętej deratyzacją należy zamieścić informację o wyłożeniu trutki na 7 dni przed jej wyłożeniem, z podaniem terminu wyłożenia trutki.

§5. Trutkę należy wyłożyć w sposób i w ilości określonej w instrukcji umieszczonej na opakowaniu tego preparatu w miejscach, gdzie szczury się pojawiają, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp., umieszczając jednocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”.

§6. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i gospodarskich w okresie wyłożenia trucizny, rodzice i opiekunowie nieletnich i innych osób wymagających opieki mają obowiązek pouczenia osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tego samego powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte w tym czasie zwierzęta domowe i gospodarskie.

§7. Po upływie terminu, o którym mowa w §1, należy usunąć pozostałości stosowanych w związku z deratyzacją preparatów.

§8. Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji mają obowiązek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych upoważnionym służbom.

§9. Nadzór i kontrolę nad przeprowadzeniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Złocieńcu, na której żądanie, jako potwierdzenie realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub dokument potwierdzający zlecenie deratyzacji podmiotowi wykonującemu tego rodzaju usługi.

§10. Podmioty, które nie zastosują się do niniejszego zarządzenia, podlegają sankcjom zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§11. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych na terenie gminy Złocieniec, w tym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA
/Krzysztof Zacharzewski/


Autor: Przemysław Radzewicz 2022-10-07 09:59:19
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2022-10-07 09:59:19
Skip to content