RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu, ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

b) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób współpracujących z Zakładem oraz korzystających z jej zasobów

c) zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Zakładu lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami

d) gospodarowania nieruchomościami gminnymi i wspólnotowymi powierzonymi w zarząd (rozliczanie mediów, windykacja należności, prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji, emisja korespondencji, wykonywanie oraz rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych, prowadzenie księgowości WM) oraz zapewnieniem źródeł finansowania prowadzonej gospodarki mieszkaniowej.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach omówionych w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty współpracujące, mające podpisane stosowne umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu. Umowy te ograniczają użycie powierzonych danych podmiotom przetwarzającym wyłącznie do czynności związanych z wykonaniem umowy i zapewniają im odpowiednią ochronę prawną. Pani/Pana dane nie są wykorzystywane przez odbiorców danych do celów innych niż określone w pkt. 3 Wskazać możemy następujące kategorie odbiorców:

a) podmioty mające podpisane umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu i realizujące określone zadania z zakresu: odczytów liczników i rozliczania mediów, prowadzenia KRD,

b) dostarczanie poczty i przesyłek kurierskich, bankowość, ubezpieczenia, utrzymanie porządku, nadzór nad systemami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu oraz inne firmy współpracujące z ZGM, dla których Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu.

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Urząd Miasta, Straż Miejska, Komornik, Policja, Straż Pożarna, Wydział Udzielania informacji MSWiA

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Autor: Przemysław Radzewicz 2016-10-24 11:40:37
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2018-11-22 12:13:29
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2018-11-22 12:13:29
Skip to content