„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynki przy ul. Leśnej 12 i Tkackiej 1 w Złocieńcu” – III postępowanie

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7.1.-przedmiar robót dla budynku przy ul. Lesnej 12-ZM
załącznik nr 7.2.- przedmiar Tkacka 1załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny-Leśna 12
załącznik nr 8.2.-audyt energetyczny-Tkacka 1
załącznik nr 8.3.-projekt budowlany budynku przy ul. Lesnej 12-ZM
załącznik nr 8.4.-projekt budowlany budynku przy ul. Tkackiej 1-ZM
załącznik nr 8.5.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna-Leśna 12
załącznik nr 8.6.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna-Tkacka 1
załącznik nr 8.7.-decyzja RDOŚ
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10- STWRORB-Leśna 12
załącznik nr 10- STWRORB-Tkacka 1
załącznik nr 11-karta gwarancyjna


Autor: ZGM 2019-05-31 15:27:06
Publikacja: ZGM 2019-05-31 15:27:06
Skip to content