„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynki przy ul. Leśnej 12 i Tkackiej 1 w Złocieńcu”

ZO
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6- projekt umowy
załącznik nr 7.1.- przedmiar Leśna 12
załącznik nr 7.2.- przedmiar Tkacka 1
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny-Leśna 12
załącznik nr 8.2.-audyt energetyczny-Tkacka 1
załącznik nr 8.3.-projekt budowlny-Leśna 12
załącznik nr 8.4.-projekt budowlany-Tkacka 1
załącznik nr 8.5.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna-Leśna 12
załącznik nr 8.6.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna-Tkacka 1
załącznik nr 8.7.-decyzja RDOŚ
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10- STWRORB-Leśna 12
załącznik nr 10- STWRORB-Tkacka 1
Zmiana zapytania ofertowego (ZO)


Autor: ZGM 2019-03-22 20:28:07
Publikacja: ZGM 2019-03-26 14:56:23
Modyfikacja: ZGM 2019-03-26 14:56:23
Skip to content