Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bydgoskiej 4 w Złocieńcu

UWAGA!!!-zmiana terminy składana i otwarcia ofert oraz innych warunków zamówienia – Zmiana zapytania ofertowego (ZO)-II etap-Byg4-CO

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6- projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8-projekt budowlany
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-karta gwarancyjna


Autor: ZGM 2019-07-10 14:34:58
Publikacja: ZGM 2019-07-25 15:02:44
Modyfikacja: ZGM 2019-07-25 15:02:44
Skip to content