„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynek przy ul. 3 Pułku Piechoty 14 w Złocieńcu – II postępowanie”

UWAGA!!! – Zmiana (II) zapytania ofertowego (ZO)

UWAGA!!! – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6- projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 roku o sygn. akt WOPNOG.6401.02.229.2018.PP
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-STWRORB-3PP14
załącznik nr 11-karta gwarancyjna


Autor: ZGM 2019-07-04 13:43:12
Publikacja: ZGM 2019-07-19 15:28:25
Modyfikacja: ZGM 2019-07-19 15:28:25
Skip to content