OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynek przy ul. 11 Listopada 36 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 10 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 15 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 października 2020 roku.

UWAGA!!!-Zmiana Zapytania ofertowego (ZO)


Autor: ZGM 2020-08-20 12:50:41
Publikacja: ZGM 2020-09-09 08:50:23
Modyfikacja: ZGM 2020-09-09 08:50:23
Skip to content