OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynek przy ul. 3 Pułku Piechoty 14 w Złocieńcu

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)-zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zakresu robót

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7 – przedmiar robót
załącznik nr 7-przedmiar robót-po zmianie
załącznik nr 8.1. – audyt energetyczny
załącznik nr 8.2. – projekt budowlany
załącznik nr 8.3. – opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
Załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 13 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 20 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.


Autor: ZGM 2020-04-22 12:07:35
Publikacja: ZGM 2020-05-06 13:58:50
Modyfikacja: ZGM 2020-05-06 13:58:50
Skip to content