OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap II-budynek przy ul. 5 Marca 26 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 09 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 20 listopada 2020 roku.


Autor: ZGM 2020-08-20 09:27:08
Publikacja: ZGM 2020-08-20 09:27:08
Skip to content