OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap III-budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 27-33 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich-po zmianie
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 7-przedmiar robót-po zmianie
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 15 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 18 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)

UWAGA!!!-Zmiana (II) zapytania ofertowego (ZO)-zmiana terminu składani i otwarcia ofert oraz zakresu robót


Autor: ZGM 2020-04-30 12:05:54
Publikacja: ZGM 2020-05-13 10:14:59
Modyfikacja: ZGM 2020-05-13 10:14:59
Skip to content