OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap III-budynek przy ul. Rybackiej 2 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar
załącznik nr 8.1. – audyt energetyczny
załącznik nr 8.2-projekt budowlany
załącznik nr 8.3. – opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4. – decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-STWRORB
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 05 czerwca 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.


Autor: ZGM 2020-05-20 14:37:30
Publikacja: ZGM 2020-05-20 14:37:30
Skip to content