Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym – “Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – Etap III – modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ulicy Wolności 4 w Złocieńcu”.

Zapytanie ofertowe (ZO)

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

załącznik nr 7- przedmiar robót

załącznik nr 8-projekt budowlany

załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 10-karta gwarancyjna

Termin składania ofert – do 19 listopada 2020 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.


Autor: Przemysław Radzewicz 2020-10-30 12:11:02
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2020-11-02 09:28:47
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2020-11-02 09:28:47
Skip to content