OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – „Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane (za wyjątkiem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej) w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu”

12-wyjaśnienia SIWZ
11-sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do SIWZ
10-sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do SIWZ
1-ogłoszenie
2-SIWZ
3-doświadczenie zawodowe -zał. 1
4-potencjał kadrowy – zał. 2
5-projekt umowy – zał. 3
6-protokół odbioru protokołów – zał. nr 1 do Umowy
7-protokół z okresowej kontroli przegląd 5-cioletni 2018 – zał. nr 2 do Umowy
8-wykaz nieruchomości-zał. 4
9-formularz ofertowy


Autor: ZGM 2018-08-23 09:45:30
Publikacja: ZGM 2018-11-15 13:10:49
Modyfikacja: ZGM 2018-11-15 13:10:49
Skip to content