Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTAWA ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do Umowy dostawy-protokół zdawczo-odbiorczy dostawy

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków

Załącznik nr 7 do SWZ – wzór wykazu dostaw

Termin składania ofert: 21.06.2021 r., godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 21.06.2021 r., godz. 11:15

 

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – po zmianie

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

2021.06.28-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-06-14 11:11:06
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-06-28 10:35:36
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-06-28 10:35:36
Skip to content