Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTAWA ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU

08d92101-4013-4ede-529a-5400012bd2e1

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do Umowy dostawy-protokół zdawczo-odbiorczy dostawy

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków

Załącznik nr 7 do SWZ – wzór wykazu dostaw

 


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-05-27 14:28:10
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-06-07 09:56:20
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-06-07 09:56:20
Skip to content