Opłaty

Czynsz.

Wysokość czynszu oblicza się jako iloczyn wartości jednego punktu, ilości punktów przyznanych i powierzchni użytkowej lokalu. Obecnie obowiązująca wartość 1 punkty, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/281/2021
Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 r., zmienionej uchwałą nr XLII/352/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 listopada 2021 r., wynosi 0,36 zł.

UCHWAŁA NR XXXIV-281-2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

UCHWAŁA NR XLII-352-2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr L/441/2022 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złocieniec w nieruchomościach mieszkaniowych wynosi 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wówczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

UCHWAŁA NR L-441-2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Decyzją nr BD.RZT.70.91.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 04.08.2021 r. została zatwierdzona dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Złocieniec. Taryfa weszła w życie w dniu 26.08.2021 r. i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata.

Decyzja BD.RZT.70.91.2021

Opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Zaliczka na koszty eksploatacji – zgodnie z Uchwałą właścicieli lokali

Wynagrodzenie Zarządcy – zgodnie z umową oraz Uchwałą właścicieli lokali

Fundusz remontowy – zgodnie z Uchwałą właścicieli lokali

Zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.

W zależności od kosztów przypadających na poszczególne budynki wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej lub lokalnej kotłowni, ustalane są indywidualne dla lokali lub budynków zaliczki na pokrycie kosztów CO. Koszty są rozliczane raz w roku, na koniec okresu rozliczeniowego ustalonego od 01.08.do 31.07. roku następnego.

Opłata za sprzątanie części wspólnych.

Opłata za sprzątanie części wspólnych ustalana jest indywidualnie dla każdego budynku na podstawie ofert firm zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku. Usługi są świadczone w oparciu o zawarte umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, które wyraziły chęć wprowadzenia takiej usługi

Opłata za sygnał telewizyjny AZART.

Opłata za sygnał telewizyjny AZART z firmy GAWEX – MEDIA, wynosi 8,00 zł za lokal.


Autor: ZGM 2016-09-14 11:31:22
Publikacja: ZGM 2022-11-24 10:34:36
Modyfikacja: ZGM 2022-11-24 10:34:36
Skip to content