SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO?

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców odnośnie rejestracji W BDO proponuję lekturę następującej strony

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/’

Poniższe pytania są narzędziem wspomagającym użytkownika w zakresie określenia zobowiązań podmiotu do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności prawnej za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku. Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym Urzędem Marszałkowskim

 • osobą fizyczną lub/oraz jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, który wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiotem władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz ,
 • podmiotem, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportującym wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórcą wyłącznie odpadów komunalnych,

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydobywczymi,
 • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,

lub jesteś podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Zaznacz wszystkie obszary w ramach, których prowadzisz działalność, a następnie wskaż zakres prowadzonej działalności w wybranych obszarach. (ZOBACZ PRZYKŁADY)


Powyższe pytania są narzędziem wspomagającym użytkownika w zakresie określenia zobowiązań podmiotu do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności prawnej za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku. Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym Urzędem Marszałkowskim

Autor: Przemysław Radzewicz 2019-12-30 23:15:24
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2019-12-30 23:15:24
Skip to content