Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 12 w Złocieńcu


Zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 12 w Złocieńcu.

Zakresem prac termomodernizacyjnych (roboty izolacyjne+zmiana źródła ciepła) objęte było:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,14 m i wykonanie kolorystyki,
2) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad gruntem styropianem o grubości 0,10 m,
3) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic pod gruntem styropianem o grubości 0,08 m,
4) ocieplenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem od spodu wełną mineralną metodą natrysku o grubości 0,11 m,
5) ocieplenie stropu pomiędzy kondygnacją I piętra a strychem wełną mineralną o grubości 0,22 m,
6) wymiana 2 szt. okien na klatkach schodowych,
7) wymiana 2 szt. okien na strychu,
8) wymiana 8 szt. okien w piwnicy,
9) remont studni okien piwnicznych,
10) wykonanie opaski betonowej,
11) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieplej wody użytkowej polegająca na wybudowaniu instalacji gazowej w części wspólnej i częściach lokalowych doprowadzającej gaz ziemny do indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania zasilających nowe instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacje cieplej wody użytkowej; zamontowano również nowe wkłady kominowe.

Wykonane roboty objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości wykonanych robót.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 308.328,58 złotych i został poniesiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Leśnej 12 tworzoną przez właścicieli lokali.

Realizacja inwestycji było możliwa dzięki utworzeniu wraz z innymi wspólnotami mieszkaniowymi (WMN przy ul. Tkackiej 1 i ul. 11 Listopada 36) partnerstwa w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I” i zawarciu w dniu 17 stycznia 2019 roku umowy nr RPZP.02.07.00-32.B017/17-00 na dofinansowanie projektu.

Dodatkowo Wspólnota uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na podstawie zawartej w dniu 09 lipca 2019 roku umowy nr 2019P1207S, którą przeznaczono na sfinansowanie brakującego wkładu własnego Wspólnoty.

Wykonawcą robót budowlanych (instalacyjnych) był Pan Krzysztof Kucharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, C.O. i Gazu Krzysztof Kucharski z siedzibą w Złocieńcu.

Wykonawcą robót budowlanych (izolacyjnych) był Pan Ryszard Kot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kotex Ryszard Kot z siedzibą w Złocieńcu, a nadzór inwestorski wykonywał Pan Leszek Piątek prowadzący działalność gospodarczą pod firma PUHiC “BODAR” Leszek Piątek z siedzibą w Czaplinku.

Realizacja powyższego projektu możliwa była dzięki trudnym, niełatwym i odważnym, ale również ryzykownym decyzjom Członków Wspólnoty, które finalnie okazały się słuszne i właściwe.

Warto zaznaczyć, że modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wykonano już w roku 2018 przed zawarciem umowy o dofinansowanie z uwagi na stan techniczny przewodów kominowych obsługujących zlikwidowane obecnie indywidualne kotłownie na opał stały i grożąca możliwość wyłączenia przewodów kominowych z użytkowania, a tym samy pozbawienia użytkowników lokali możliwości korzystania z źródeł ciepła w okresie zimowym.

Termomodernizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów lokalowych mieszkańców budynku oraz znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, wzrostu komfortu cieplnego mieszkańców, polepszenia charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie – wzrostu wartości lokali i budynku. Ponadto, wpłynie to na poprawę stopnia izolacyjności budynku i współczynnika przenikania ciepła poprzez zmniejszenie straty energii.

Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Złocieńcu.

Dziękuję za współpracę przy realizacji projektu:
1) Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności osobom tworzącym Zarząd Wspólnoty,
2) wykonawcy robót budowlanych (instalacyjnych) Panu Krzysztofowi Kucharskiemu i Pracownikom jego firmy,
3) wykonawcy robót budowlanych (izolacyjnych) Panu Ryszardowi Kot i Pracownikom jego firmy
4) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Panu Leszkowi Piątkowi,
5) Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panu Pawłowi Mirowskiemu oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
6) Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
7) Pani Aleksandrze Żyłuk – Czapiewskiej oraz Panu Zbigniewowi Barskiemu tworzących wspólnie spółkę cywilną pod firmą Perspektive S.C. oraz ich Pracownikom,
8) wykonawcy audytu energetycznemu Panu Rolandowi Kałużniackiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Inpaco Roland Kałużniacki z siedzibą w Koszalinie,
9) wykonawcy dokumentacji technicznych Panu Tomaszowi Kubickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Sanitech – Biuro Projektowe Tomasz Kubicki z siedzibą w Wierzchowie,
10) wykonawcy ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i chiropterologicznej) Panu Szymonowi Wójcikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Milvus Szymon Wójcik z siedzibą w Nawsiach Kołaczyckich.


Autor: ZGM 2019-12-19 07:53:56
Publikacja: ZGM 2019-12-22 21:21:16
Modyfikacja: ZGM 2019-12-22 21:21:16
Skip to content