Windykacja

Właściciele lokali.

Windykacja w stosunku do zalegających w opłatach właścicieli lokali prowadzona jest przez pracowników Działu Administracji oraz Działu Księgowości ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu, współpracując przy tym z Kancelarią Adwokacką, z którą podpisana jest stała umowa obsługi prawnej.

Działania windykacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które w stosunku do właścicieli lokali określa Ustawa o własności lokali, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 15. i 16. Ustawy o własności lokali:

Art. 15.

1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

2.(uchylony)

Art. 16.

1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu w stosunku do właścicieli lokali prowadzi następujące czynności windykacyjne:

1. Wezwanie do zapłaty, po wystąpieniu zaległości za trzy pełne okresy płatności (miesiące).

2. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, w przypadku braku reakcji dłużnika na pierwsze wezwanie.

3. Skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty, przez kancelarię adwokacką (generuje to dodatkowe koszty sądowe i zastępstwa procesowego).

4. Oddanie sprawy do komornika po uprawomocnieniu się wyroku o nakaz zapłaty (dodatkowe koszty postępowania komorniczego).

5. Wpis zadłużenia do księgi wieczystej – hipoteka przymusowa.

6. Rozpoczęcie procedury sprzedaży lokalu w drodze licytacji (szereg dodatkowych kosztów, z ostatecznym pozbawieniem zalegającego właściciela prawa własności lokalu).

Jeżeli zalegający w opłatach właściciel lokalu reaguje na pierwsze wezwania do zapłaty i deklaruje spłatę zadłużenia, wówczas ustalane są indywidualne warunki spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych.

Najemcy lokali.

Windykacja w stosunku do zalegających w opłatach najemców lokali prowadzona jest przez pracowników Działu Administracji współpracujących w tym zakresie z Kancelarią Adwokacką, z którą podpisana jest stała umowa obsługi prawnej.

Działania windykacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które w stosunku do najemców lokali określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.

ZGM Sp. z o.o.  w Złocieńcu w stosunku do najemców lokali prowadzi następujące czynności windykacyjne:

1. Wezwanie do zapłaty, po wystąpieniu zaległości za trzy pełne okresy płatności (miesiące).

2. Wypowiedzenie umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na pierwsze wezwanie (powoduje to utratę prawa do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy).

3. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, w przypadku dalszego braku reakcji dłużnika.

4. Skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty i eksmisję z lokalu, przez kancelarię adwokacką (generuje to dodatkowe koszty sądowe i zastępstwa procesowego).

5. Oddanie sprawy do komornika po uprawomocnieniu się wyroku o nakaz zapłaty i eksmisję (dodatkowe koszty postępowania komorniczego).

6. Przystąpienie do procedury eksmisji z lokalu w przypadku bezskutecznej egzekucji zadłużenia (szereg dodatkowych kosztów, z ostatecznym pozbawieniem zalegającego lokatora lokalu, w zależności od wyroku sądu nawet bez prawa do lokalu socjalnego).

Jeżeli zalegający w opłatach najemca lokalu reaguje na pierwsze wezwania do zapłaty i deklaruje spłatę zadłużenia, wówczas ustalane są indywidualne warunki spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych.


Autor: ZGM 2016-09-14 11:29:54
Publikacja: ZGM 2022-11-24 10:45:50
Modyfikacja: ZGM 2022-11-24 10:45:50
Skip to content