ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynek przy ul. 11 Listopada 36 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)_

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oś. o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzecieg…

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

załącznik nr 7 – przedmiar robót

załącznik nr 8.1.-audyt-energetyczny-11 Listopada 36

załącznik nr 8.2.-projekt-budowlany-8

załącznik nr 8.3. opinia_ornito-chirepto-11L36

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 31 maja 2021 r. do godziny 12:00

TERMIN WYKONANIA – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dnia 24.05.2021 r.:

Zapytanie ofertowe (ZO) – zmiana

załącznki nr 8.4.-decyzja RDOŚ


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-05-06 13:34:07
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:20:51
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:20:51
Skip to content