ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynek przy ul. 5 Marca 26 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)_

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oś.o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4- wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

Załącznik nr 7 – przedmiar

załącznik nr 8.1.-audyt-energetyczny-8

załącznik nr 8.2.-projekt-budowlany-7

załącznik nr 8.3.-opinia-ornitologiczna-i-chiropterologiczna-8

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 10-karta gwarancyjna

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 01 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

TERMIN WYKONANIA – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dnia 24.05.2021 r.:

Zapytanie ofertowe (ZO) – zmiana

załącznik nr 8.4.-decyzja RDOŚ


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-05-06 13:42:43
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:25:41
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:25:41
Skip to content